Blogg

Fristående skolor - från religioner och kulturer!

1 januari 2000 skildes Svenska Kyrkan från staten, och vår statskyrka fick samma (oberoende) status som alla andra trossamfund, d v s lagens bokstav om religionsfrihet i Sverige fick därmed innebörden ”i princip samma status för alla samfund”.

Kristendomen har länge varit kulturbärare och grund för bl a lagstiftningen i västvärlden, samtidigt som full religionsfrihet har rått i hundratals år.

I Sverige har dessa förutsättningar, jämte rätten och förutsättningarna  att fritt bevara de flesta former av kulturer, bildat viktiga grundstenar för vidareutveckling av nationen – i likhet med vad alla svenskarna som har utvandrat till Amerika, möttes av.

Allt detta är gott och väl, men ”politiska problem” har uppstått i Sverige, när olika trossamfund dels vill utöva sin tro, dels utnyttja möjligheten att inom bl a skollagens regler inrätta skolor med religiös inriktning. Dessa ”problem” uppstår fortlöpande, trots gällande lagstiftning.

I Sverige finns ett otal kristna skolor, ett flertal skolor med andra profiler, jämte fem skolor tillhörande Sveriges Islamiska Skolor.

En 6:e skola med islamisk inriktning har man ansökt att få öppna på Norrby i Borås.

Det rödgröna styret valde att avstyrka begäran och att föreslå Skolverket att inte bifalla ansökan, bl a med hänvisning till ”riskerna för ökande segregation”. Skolverket beslöt, efter granskning av underlaget och med stöd av gällande lag, att skolan skulle få öppna, varefter samma styre valde att överklaga beslutet till Förvaltnings-rätten. Förvaltningsrätten dömde till skolans fördel, d v s att den skulle få etableras.

Nu avser samma rödgröna styre att överklaga än en gång; denna gång till Kammarrätten. Motiven är ytterst oklara, men man har  bl a hävdat att man egentligen inte vill ha skolor med religiös inriktning alls!?

Sverige styrs av tydliga lagar, vilka en rödgrön regering rimligtvis borde följa till alla delar och i alla ”nivåer” – eller söka en majoritet för att nya, alternativt ändring (-ar) i gällande lagar, bildas.

I Borås kommun väljer det rödgröna styret uppenbart att ifrågasätta gällande lagar – dess värre med osakliga och oklara motiv.

Hur hänger kartan och terrängen egentligen ihop?