Blogg

Hämtning av trädgårdsavfall - äntligen!

Sverige, så även Borås Stad, utvecklar i stort som smått allt tydligare mål inom miljöområdet – även om mindre smickrande ”insatser” kan noteras.

I Borås kommun finns en relativt ensad uppfattning om hur miljöarbetet ska bedrivas (jämför utbyggnaden av avloppsrenings-verket och energi- och miljöcentrum, till en kostnad av ca 3,4 mdkr).

För den enskilde invånaren i kommunen kan nu en förnämlig service skapas, vilken även gagnar miljön i sin helhet, d v s hämtning av trädgårdsavfall kommer att kunna ske. Därmed säkerställs att växtavfallet kan återanvändas, samtidigt som de som inte har egen bil, eller alla de som inte vill/kan köra egen bil (och köa) till (vid) våra återvinningsanläggningar, kan slippa dessa transporter.

”I all sin enkelhet” sammanfaller denna service med en motion från Kristdemokraterna, i vilken vi föreslår ett omedelbart införande, på ett utmärkt sätt med de processer som Borås Energi och Miljö (BEM) ansvarar för – samtidigt som ett väsentligt problem för ett stort flertal fastighetsägare minskar under växtsäsongen.

Måhända får vi nu färre enskilda, och ofta inte så väl fungerande komposter, där den bruna snigelns ”tillväxt” kan begränsas?

BEM bejakar motionen, och avser genomföra den oavsett vad Kommunfullmäktige beslutar, så därför ser vi nu fram mot ett tydligt bifall – i såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige!?