Blogg

"Skuldberget eller skuldbergskedjan" i bolånemarknaden!?

"Skuldberget eller skuldbergskedjan" inom främst bolånemarknaden är en ytterst oroande (och en ökande) realitet. Finansinspektionen, som varje kvartal redovisar bankernas så kallade bolånemarginaler, d v s den bruttovinst som dessa gör, ligger just nu på svindlande...LÄS MER

Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig?!

"Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig", denna devis har många av oss litet äldre levt med hela vår livstid, många har t o m lojalt och med stor yrkesstolthet arbetat inom Försvarsmakten, där man har...LÄS MER

Fristående skolor - från religioner och kulturer!

1 januari 2000 skildes Svenska Kyrkan från staten, och vår statskyrka fick samma (oberoende) status som alla andra trossamfund, d v s lagens bokstav om religionsfrihet i Sverige fick därmed innebörden "i princip samma status för...LÄS MER

Hämtning av trädgårdsavfall - äntligen!

Sverige, så även Borås Stad, utvecklar i stort som smått allt tydligare mål inom miljöområdet - även om mindre smickrande "insatser" kan noteras. I Borås kommun finns en relativt ensad uppfattning om hur miljöarbetet ska bedrivas...LÄS MER

Stadsparksbadet - "pärlan" i Stadsparken!?

Det rödgröna styret i Borås har nu insett allvaret i behovet att renovera/bygga om Stadsparksbadet - ett entydigt behov som redovisades redan 2012 av Lokalförsörjningsnämnden. Varken då eller 2013 (efter redovisning av en omfattande förstudie), 2014...LÄS MER

Lag om "Särskild kvot vid placering av elever---".

"En kommun får vid placering av elever i skolenheter i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan undanta ett antal platser i en eller flera skolenheter------och låta dessa platser utgöra en särskild kvot. Det antal platser som ingår------får uppgå...LÄS MER

Trygghet, men inte i form av s k "Trygghetsplatser"!?

Under flera veckor, för att inte säga många år, har vi talat om trygghet i olika sammanhang - i stort när det gäller de terrordåd som Europa och Sverige har drabbats av, i smått (i Sverige)...LÄS MER

Ingen beredskap för återvändande "IS-krigare (daesch)"?!

Vid förra sammanträdet med Kommunfullmäktige ställde jag, med all respekt och med oerhört intresse för svaret, en s k "enkel fråga" till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S). Det svar som "levererades" var kort, koncist och kompromisslöst...LÄS MER

Bristen på mindre och billigare lägenheter!

Vision 2025, antagen av en stor majoritet i Kommunfullmäktige, anger bl a mål för inflyttningen (s k "förtätning") till (i) de centrala delarna av staden, samtidigt som kollektivtrafiken ska öka, och biltrafiken minska. Helst vill man...LÄS MER

Tillit och trygghet - i Borås Stad!

Vi har förmånen att leva i ett av världens bästa länder, där demokratin, friheten och självförverkligandet står i främsta rummet, och Borås Stad är en av landets mer framgångsrika kommuner. Vi har "överlevt" tekokrisen och vi växer...LÄS MER
  • 1
  • 2